Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Algemene voorwaarden Crypto Highschool

1. Definities

1.1. Crypto Highschool: gevestigt te Zwolle en ingeschreven onder KVK nummer 84869321.

1.2. Klant: degene met wie Crypto Highschool een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

1.4. Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, uitingen, overeenkomsten en werkzaamheden door of namens Crypto Highschool.

2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant en/of derden expliciet uit.

3. Minimumleeftijd

3.1 Om toegang te kunnen krijgen tot de aangeboden diensten van Crypto Highschool dient de klant minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Voor kinderen onder 18 jaar is toestemming van één of beide ouders/voogden vereist. Bij overeenkomst bevestigt de klant 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van één of beide ouders/voogden.

4. Aanvaarding

4.1. De overeenkomst tussen Crypto Highschool en klant komt tot stand door ofwel ondertekening van een offerte door Crypto Highschool en de klant, ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website, ofwel door een digitale aanmelding of toezegging via professor@crypto-highschool.com of via abonnementen@crypto-highschool.com.

a. Het All-in Jaarabonnement duurt minimaal 12 maanden. Het volledige bedrag van €899,40 dient in alle gevallen volledig te worden betaald. Dit kan door een eenmalige betaling van €899,40 of een gespreide betaling van 12 maandtermijnen van €74,95. Per 29-09-23 heeft Crypto Highschool een prijswijziging doorgevoerd naar: €84,95 per 4 weken van minimaal 13 incasso's. Het volledige bedrag van €1104,35 dient in alle gevallen volledig te worden betaald. Voor alle klanten vóór 29-09-23 geldt voorgaande regel.

b. Het All-in Jaarabonnement wordt na 12 maanden automatisch verlengd en de prijs wordt veranderd naar €39,-. Vanaf dit moment is maandelijkse opzegging mogelijk. Per 29-09-23 heeft Crypto Highschool een prijswijziging doorgevoerd naar: €49 per 4 weken voor het verlengen van het abonnement. Voor alle klanten vóór 29-09-23 geldt voorgaande regel.

c. Opzeggen van het All-in Jaarabonnement dient twee weken vóór de incasso per mail naar abonnementen@crypto-highschool.com te worden aangekondigd.

d. De Cursus betreft een eenmalige betaling van €899,-.

d. Op alle producten gelden dezelfde algemene voorwaarden.

4.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Crypto highschool zich het recht voor de offerte of aanbieding alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.3. Mondelijke aanvaarding van de klant verbindt Crypto Highschool slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

5. Herroepingsrecht

5.1. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die op een niet-materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en de klant zijn/haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en de klant erkent dat de klant zijn/haar herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen. De digitale inhoud wordt direct na de betaling per mail geleverd.

a. Crypto Highschool is tot deze constructie genoodzaakt om tot de volledige prijs (€899,40) te kunnen blijven komen. De abonnementsdienst geldt als gespreide betaling. Hiermee wordt (o.a.) voorkomen dat de klant zwendel pleegt door voortijdig op te zeggen na het samenvatten of kopiëren van de intellectuele eigendom. Per 29-09-23 heeft Crypto Highschool een prijswijziging doorgevoerd naar: €84,95 per 4 weken van minimaal 13 incasso's. Voor alle klanten vóór 29-09-23 geldt voorgaande regel.

6. Prijzen

6.1. Alle prijzen die Crypto Highschool hanteert zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

6.2. Crypto Highschool kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële of cryptocurrency markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

6.3. Alle prijzen die op de website worden gehanteerd kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

6.4. Verhogingen van de kostprijs van de producten en/of diensten, of onderdelen daarvan, die Crypto Highschool niet kon voorzien ten tijde van het delen van de aanbieding en/of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot aanpassing van de prijs. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij aanspraak kan maken op restitutie van de reeds betaalde en ontvangen diensten/producten.

6.5. Indien partijen voor de dienstverlening van Crypto Higschool een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.

6.6. Crypto Highschool heeft het recht de prijzen te wijzigen.

6.7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Crypto Highschool prijsaanpassingen delen met de klant.

7. Gevolgen niet tijdig betalen

7.1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Crypto Highschool gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is en de toegang tot de betreffende diensten per direct te stoppen. De klant krijgt een mail als herinnering van de betaling. Binnen 14 dagen, na het verzenden van deze mail, dient de klant de betaling te hebben voltooid.

7.2 Wanneer de klant de incasso storneert of onvoldoende saldo beschikbaar heeft dan worden er €10,- chargeback kosten gerekend voor Crypto Highschool door de betalingsprovider. De klant is deze kosten, samen met het incassobedrag, verschuldigd aan Crypto Highschool.

7.3. Wanneer de klant in verzuim is, is de klant bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Crypto Highschool.

7.4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Crypto Highschool zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Crypto Highschool op de klant onmiddellijk opeisbaar.

7.7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst van Crypto Highschool, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Crypto Highschool te betalen.

8. Opschortingsrecht

8.1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

9. Verrekening

9.1. De klant doet afstand van het recht om een schuld aan Crypto Highschool te verrekenen met een vordering op Crypto Highschool.

10. Garantie

10.1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn ingegaan, bevat deze voor Crypto Highschool enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

10.2. De overeenkomst bevat geen garantie omtrent de juistheid en accuraatheid van informatie, mededelingen en/of verwachtingen.

11. Uitvoering van de overeenkomst

11.1. Crypto Highschool voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

11.2. Crypto Highschool heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

11.3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk dan wel digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag.

11.4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Crypto Highschool tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

11.5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Crypto Highschool tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

12. Informatieverstrekking door de klant

12.1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Crypto Highschool.

12.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

12.3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Crypto Highschool de betreffende bescheiden.

12. 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Crypto Highschool redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

13. Intellectueel eigendom en geheimhouding

13.1. Crypto Highschool behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, strategie etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crypto Highschool (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

13.3. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Crypto Highschool waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Crypto Highschool schade kan berokkenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het kopiëren of namaken van de aangeboden cursussen of community op www.crypto-highschool.com.

13.4. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij het in lid 1,2 en 3 genoemde intellectuele eigendom ook geheim houdt.

13.5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

14. Boetebeding

14.1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreft, dan verbeurt hij ten behoeve van Crypto Highschool een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000,- euro voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag (€10.000,-) voor elke dag die overtreding voortduurt. Daarnaast komt Crypto Highschool het recht toe de klant de toegang tot de cursussen en community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.

14.2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

14.3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Crypto Highschool waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

14.4. Crypto Highschool is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere cursussen of community in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de cursussen of community bedoeld zijn.

15. Vrijwaring

15.1 De klant vrijwaart Crypto Highschool tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Crypto Highschool geleverde producten en/of diensten.

16.1 Klachten

16.1. De klant dient een door Crypto Highschool geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

16.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Crypto Highschool op het e-mailadres professor@crypto-highschool.com

16.3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

16.4. De klant dient Crypto Highschool in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn staat het de klant vrij om zijn geschil aan een rechter voor te leggen.

16.5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Crypto Highschool gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

16.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Crypto Highschool zal zij naar haar eigen inzicht de geleverde producten en/of diensten kosteloos vervangen, herstellen of alsnog uitvoeren.

17. Ingebrekestelling

17.1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Crypto Highschool.

17.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Crypto Highschool ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Crypto Highschool een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Crypto Highschool verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Crypto Highschool

17.3. Crypto Highschoo lis uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

17.4. Crypto Highschool aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

17.5. Crypto Highschool is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

17.6. Indien Crypto Highschool aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

18. Vervaltermijn

18.1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Crypto Highschool vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

19. Recht op ontbinding

19.1. Crypto Highschool heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Crypto Highschool kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

20. Wijziging van de overeenkomst

20.1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

21. Wijziging algemene voorwaarden

21.1. Crypto Highschool is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

21.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd

21.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Crypto Highschool zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

21.4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

22. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

22.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

22.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Crypto Highschool bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Crypto Highschool is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

24. Weigeren van de dienst

24.1. Crypto Highschool behoudt te allen tijde het recht om haar dienst te weigeren tegenover elke partij, consument of bedrijf zonder opgaaf van reden. Crypto Highschool heeft het recht om te allen tijde elk aspect, onderdeel of geheel van haar diensten zonder opzegtermijn te wijzigen of te beëindigen. Crypto Highschool onthoudt zich van alle aansprakelijkheid met het oog op niet accurate, foutieve en/of onvolledige content.

25. Disclaimer

25.1. Crypto Highschool wijst u erop dat de organisatie een divers portfolio aan cryptocurrencies bezit en dat alles wat geschreven of besproken, betreffende cryptocurrencies en ongeacht het onderwerp, mogelijk kan leiden tot belangenverstrengeling.

25.2. Crypto Highschool is te allen tijde transparant en onpartijdig naar de cryptocurrency community en daarom is de content uitsluitend bedoeld voor algemene en educatieve doeleinden.

25.3 Crypto Highschool is in alle gevallen bevoegd om de klant enkel gebruik te laten maken van de leesfuncties binnen de community, wanneer Crypto Highschool dit nodig acht.

25.4. Niets van deze content mag worden gezien als investerings-, financieel, juridisch, belastingtechnisch, regulerings-, of vergelijkbaar advies. Niks mag worden geïnterpreteerd als verzoek tot investeren in enige cryptocurrency en hierbij mag niks mag worden beschouwd als aanbeveling tot een investeringsstrategie of aanschaf.

25.5. De gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat Crypto Highschool op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van de gedeelde informatie, tips, rapporten en/of suggesties via Crypto Highschool haar website of andere social media platformen.

25.6. De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de informatie, tips, rapporten en suggesties te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op een andere wijze kenbaar te maken aan derden.

25.7. De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de strategie en dat Crypto Highschool in geen enkel geval verantwoordelijk is voor zijn/haar prestaties.

Aanvullende algemene voorwaarden level 5

Aanvullende algemene voorwaarden challenge level 5

De reguliere algemene voorwaarden blijven ten alle tijden actief. De klant is hiermee nadrukkelijk mee akkoord gegaan voorafgaand aan zijn/haar koop. Er gelden enkele aanvullende algemene voorwaarden die per mail dienen te worden bevestigt door de klant.

1. Aanvullende begrippen

Funded account: een tradingsaccount die in bezit is van een prop firm en ingezet wordt door de klant als vermogen om te traden.
Trade: de financiële positie in cryptocurrency die de klant inneemt met als doel een koerswinst te behalen;

Vullen: de entreeprijs van de gedeelde trade is bereikt.

2. Algemene voorwaarden challenge level 5

2.1: de deelnemer van de challenge is klant bij Crypto Highschool en actieve participant van de Cursus en Community combinatiedeal t.w.v. €899,0 (€74,95 per maand) of het verlengde tarief van €39,95 per maand;

2.2: de challenge staakt direct wanneer de klant zijn/haar abonnement heeft opgezegd;

2.3. Wanneer de challenge positief is afgerond veranderd de te incasseren bedrag naar €1,- per maand en krijgt de klant toegang tot het exclusieve level 5 kanaal;

2.4. Wanneer de challenge positief is afgerond heeft de klant op ondersteuning in het organiseren van een funded account;

2.4a. De algemene voorwaarden van de prop firm (funded account) gelden voor de klant. Crypto Highschool is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de prestaties en/of handelen en/of situaties van de klant en/of de propfirm.

2.5: de klant gaat nadrukkelijk akkoord met de challenge voorwaarden, die hieronder zijn benoemd.

2.5a. De challenge duurt minimaal 6 maanden;
2.5b. De klant dient minimaal 6 trades per maand te delen;

2.5c. Wanneer de klant niet de vereiste 6 trades per maand heeft gedeeld, dan staakt de challenge direct;

2.5d. De klant dient in een gepersonaliseerd kanaal zijn/haar trade(s) (entreeprijs, stoploss prijs, take profit prijs(en) en het genomen risico uitgedrukt in %) te delen;

2.5e. Enkel de trades die gedeeld zijn in het gepersonaliseerde kanaal, voorafgaand aan het ‘vullen’ van de trade, tellen mee in de challenge;

2.5f. Tussentijdse wijzigingen van de trade(s) tellen enkel wanneer deze voorafgaand aan het ‘vullen’ van de trade(s) zijn gedeeld.

2.5g. Er dient een minimale winst per maand te worden behaald van 5%;
2.5h. Wanneer de klant een negatief resultaat behaald wordt de challenge direct gestaakt;

2.5i. Wanneer de klant niet de vereiste 5% winst behaald, maar een resultaat behaald boven de 0%, dan geldt deze maand niet voor de challenge – maar blijft de challenge actief.

2.6j. De klant dient binnen 9 maanden minimaal 6 maanden de vereiste 5% te hebben behaald onder bovenstaande voorwaarden. Wanneer dit niet het geval is, dan staakt de challenge per direct.

3. Acceptatie

3.1. De klant geeft een officiële bevestiging op de algemene voorwaarden door op de door professor@crypto-highschool.com gestuurde mail, naar het mailadres die in het klantenbestand van Crypto Highschool óf een ander mailadres persoonlijk door de klant gedeeld op Whatsapp of Discord, door te reageren met: ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Gebouwd om full-time traders te maken
Algemene voorwaarden
© 2023 Crypto Highschool. Alle rechten voorbehouden.
Chat openen
1
💬 Stel gerust je vragen!
Scan de code
Hi, Professor hier! 👋
Kunnen we je helpen?